Adatvédelmi szabályzat

1. Általános tudnivalók

 

A HRP Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1033 Budapest, Huszti út 34., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszáma: 01-09-663082, adószám: 11087120-2-44; a továbbiakban: Adatkezelő) tiszteletben tartja a https://csphungary.hu oldalt (a továbbiakban: Weboldal) felkereső, illetve az ott érdeklődést leadó személyek, mint érintettek információs önrendelkezési jogát és a személyes adatokhoz fűződő jogait, a személyes adatokra és a különleges adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) – és más hatályos jogszabályok – rendelkezéseinek mindenben megfelelve végzi.
A Weboldal vonatkozásában a tárhely-szolgáltatást a Microsoft Corporation - Ireland (székhelye: Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, fax száma: +1850 940 940) végzi.

A jelen szabályzat – az Infotv. 20. § rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő milyen adatokat tart nyilván, azokat milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítják, illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg. A jelen nyilatkozatból – illetve az említett jogszabály rendelkezéseiből – megtudhatja, hogy hogyan kérheti a kezelt adatok pontosítását, illetve hogy miként kérheti azok zárolását, vagy törlését az Adatkezelő nyilvántartásából, illetve hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérelme esetén milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Jelen szabályzat elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatai alábbiak szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez, illetve továbbításához. 

A jelen nyilatkozat nem vonatkozik azokra az – eltérő domain alatti – internetes oldalakra, amelyek a https://csphungary.hu oldalról linken keresztül elérhetőek. Ezen honlapok tartalmáért, az ezen honlapok üzemeltetői által végzett adatkezelési, vagy más tevékenységért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

A Weboldalon található tartalom (jegyzetek, tanulmányok, egyéb írások, grafikák, képek stb.) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos bármilyen hasznosítási, felhasználási joggal csak az Adatkezelő illetőleg a külön feltüntetett szerzők rendelkeznek.


2. A kezelt személyes adatok köre

 

 Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít és kezel, amelyeket a felhasználó az érdeklődés leadása során önkéntesen bocsát az Adatkezelő rendelkezésére, illetve amelyekre vonatkozóan a felhasználó az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárult. Adatkezelő továbbá jogosult azon személyes adatok kezelésére, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenek. Az érdeklődés leadása egyúttal a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak elfogadását is jelenti. Az érdeklődés során a személyes adatok Adatkezelő általi rögzítéséhez, kezeléséhez és továbbításához adott hozzájárulás írásbeli hozzájárulásnak minősül.

Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat rögzíti és kezeli:

  1. Név / cégnév
  2. telefonszám
  3. e-mail cím

A felhasználó által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a felhasználó felelős.

A Weboldal meglátogatása során a Weboldal szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai, vagy biztonsági célból eltárol. Ezek az adatok a felhasználó internetszolgáltatója, esetenként a felhasználó ún. IP-címe, a felhasználó böngészőszoftverének verziószáma, operációs rendszerének típusa, azok az oldalak, amelyeket a Weboldalon a felhasználó meglátogat, illetve azok a keresőszavak, amelyeket a Weboldal eléréséhez használt. Ezen adatokból csupán a Weboldal látogatottságára, illetve a Weboldal eléréséhez használt számítógépekre lehet következtetni, ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben az Adatkezelő ezen adatokat harmadik személyek részére továbbítja, úgy az a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával történik. Ezen adatokat az Adatkezelő a kizárólag a szolgáltatás nyújtásához szükséges ideig és mértékben, de legfeljebb a látogatástól számított legfeljebb 2 (kettő) évig tárolja. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés.

A Weboldal használatának megkönnyítése céljából az Adatkezelő anonim látogatásazonosítókat, ún „cookie”-kat használ. A „cookie”-k kisméretű adatok, melyek a Weboldal látogatása során a böngészőprogramon keresztül ideiglenesen a felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek, funkciójuk a böngészés kényelmesebbé tétele. Az Adatkezelő által használt „cookie”-k a felhasználó személyes adatainak megismerésére, a felhasználó beazonosítására nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikuson elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításainak módosításával azonban a felhasználó kiküszöbölheti a „cookie”-knak a felhasználó számítógépének merevlemezén történő megjelenését. A felhasználó a tárolt „cookie”-kat bármikor eltávolíthatja a gépéről oly módon, hogy a számítógépe merevlemezéről törli az ideiglenes internet file-okat.

A Weboldalon az Adatkezelő az alábbi „cookie”-kat használja:

1. Név: __cfduid

Leírás: Addtoany tracking cookie, a megosztás gombokhoz

Típus: HTTP Cookie

Domain: addtoany.com

Élettartam: 365 nap

2. Név: uvc

Leírás: Addtoany tracking cookie, a megosztás gombok megjelenítéséhez

Típus: HTTP Cookie

Domain: addtoany.com

Élettartam: 1 nap

3. Név: catAccCookies

Leírás: A cookie szabályzat sáv megjelenítéséhez használt plugin itt tárolja, ha a felhasználó már elfogadta a cookie szabályzatot

Típus: HTTP Cookie

Domain: csphungary.hu

Élettartam: 1 nap

4. Név: NID

Leírás: A reCaptcha által használt cookie

Típus: HTTP Cookie

Domain: google.com

Élettartam: 6 hónap

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeikkel az érdeklődés leadásakor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse. Az Adatkezelő a felhasználó reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli. Az Adatkezelő természetesen nem küld kéretlen reklámüzenetet és a felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen bármikor leiratkozhat az ajánlatok küldéséről az üzenetben lévő linkre kattintva.


3. Az adatkezelés célja

A felhasználó személyes adatait az Adatkezelő csak és kizárólag a felhasználóval való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás céljára kezeli és használja fel, emellett az Adatkezelő továbbítja a kezelt adatokat viszonteladókhoz a vevőkkel való kapcsolatfelvétel végett. Adatkezelő továbbá – a felhasználó ilyen tartalmú hozzájárulása esetén – marketing célokra kezeli és használja fel a személyes adatokat.

Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.


4. Az adatkezelés jogalapja

 

Az Adatkezelő általi adatkezelés jogalapja a felhasználó érdeklődésének leadása, ennek során kifejezett írásbeli hozzájárulása és a jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmának elfogadása, illetve ha az adatok kezelését törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

A felhasználók által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Adatkezelő a jogszabály által meghatározott kereteken túlmenően, illetve a felhasználó hozzájárulását meghaladó módon nem kezeli és nem is adja tovább harmadik személyek részére, kivéve, ha az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adattovábbítás jogszabály, hatóság, vagy bíróság rendelkezése értelmében kötelező. A felhasználó személyes adatainak esetleges továbbítását az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával végzi.

Az érintettek hozzájárulása alapján kezelt személyes adatai nem kapcsolhatók össze az érintett azonosító adataival.


5. Az adatok biztonsága

 

A személyes adatokat az Adatkezelő emelt szintű védelemmel ellátott védett szerveren őrzi és minden szükséges óvintézkedést megtesz az adatok védelme – tehát az adatok elvesztésének, illetéktelen továbbításának, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának, módosításának, törlésének, vagy megsemmisítésének, valamint az illetéktelen adatbevitel megakadályozása – érdekében.


6. Az adatok megismerésére jogosult személyek

 

Az adatrögzítést, -kezelést és -továbbítást az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő munkavállalói, megbízottai végzik.

Adatkezelő a felhasználók személyes adatait jogosult továbbítani az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló viszonteladók, illetve a felhasználó által preferált beszállítók részére, tekintve, hogy az Adatkezelő közvetlen értékesítést a végfelhasználók irányába nem folytat.

A személyes adatokhoz e fenti személyeken kívül más nem férhet hozzá, e személyek pedig kötelesek az általuk megismert adatokat titokban tartani és az adatmegismerés céljától eltérő célra azokat semmilyen körülmények között nem használhatják fel.


7. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az érdeklődés leadásától számított 1 (egy) évig, illetőleg az adatkezelés céljának, illetve jogalapjának a fennállásáig, vagy az érintett felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli, ezt követően azokat törölni kell.

Ez a törlési kötelezettség az egyéb jogszabályok által megőrizendő adatokra nem alkalmazható (azaz pl.: a számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelően továbbra is őrizni kell).

Törölni kell a szolgáltatás nyújtásához technikailag nem elengedhetetlen adatokat (pl.: marketing tevékenység céljából felvett adatokat), ha az adatkezelési cél megszűnt vagy a szolgáltatás igénybevevője így rendelkezik. Az ilyen adatok törlését az adatkezelési cél megszűnését, vagy az érintett ilyen rendelkezését követően haladéktalanul el kell végezni.


8. Az érintett személy jogai


A felhasználó a személyes adatai kezelésének időtartama alatt bármikor jogosult felvilágosítást, tájékoztatást kérni a személyes adatok kezelésével összefüggésben, jogosult továbbá személyes adatai helyesbítését kérni az Adatkezelőtől. A felhasználó bármikor jogosult továbbá a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását a jövőre nézve visszavonni, valamint – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – személyes adatai és/vagy különös adatai zárolását (az adat kezelésének végleges, vagy meghatározott időre történő korlátozását), vagy az Adatkezelő nyilvántartásából történő törlését kérni. E kérdésekkel kapcsolatban az Adatkezelő örömmel áll a felhasználó rendelkezésére az webadmin@hrp.hu e-mail címen, vagy levélben a 1033 Budapest, Huszti út 34. szám alatti levelezési címen.

A személyes adatot törölni kell, ha annak kezelése jogellenes, vagy az érintett ezt kéri (és nem áll fenn a kötelező adatkezelés valamely esete), az hiányos vagy téves és az állapot nem orvosolható, az adatkezelés célja megszűnt vagy a tárolásnak a törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve ha a személyes adat törlését bíróság vagy a Hatóság elrendelte. A törlésre irányuló kérelmet az érintettnek nem kell indokolnia, az Infotv. ilyen kötelezettséget nem ír elő.

A felhasználó az adatai marketing célokra történő felhasználására adott hozzájárulását külön is jogosult visszavonni, illetve az Adatkezelő által a felhasználó részére megküldött esetleges hírlevelekről – a hírlevelekben található link használatával – bármikor jogosult leiratkozni.

Az érintett bármely – az adatai kezelésére vonatkozó – kérése esetén az adatkezelőnek legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül válaszolnia kell, és írásban tájékoztatnia kell az érintettet a meghozott intézkedésekről.

A tájékoztatás a formájától függetlenül ingyenes, kivéve, ha az érintett a folyó évben ugyanarra az adatkörre egyszer már kért tájékoztatást. Ez esetben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintettet nem csak az adatai kezeléséről, hanem a már megtörtént zárolásról, illetve törlésről is tájékoztatni kell.

Ha az adatkezelő valamilyen oknál fogva nem teljesíti az érintett kérését, írásban tájékoztatja a felhasználót, hogy a törlési, helyesbítési vagy zárolási kérelmet milyen okkal utasította el. Ebben a tájékoztatásban a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről is tájékoztatja az érintettet.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítési, zárolási vagy törlési kérelmét nem teljesíti, ezt a tájékoztatást a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban, vagy – az érintett hozzájárulása esetén – elektronikus úton kell megadnia.


9. Jogorvoslati lehetőségek

A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. az Infotv.-ben meghatározott egyéb esetekben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a felhasználó az Adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, úgy a felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Infotv.-ben meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő a felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a felhasználó személyiségi jogát megsérti, a felhasználó az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a felhasználó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A jogorvoslati lehetőségekről egyebekben az Infotv. 21-23. § rendelkezései adnak bővebb tájékoztatást.


10. Az adatkezelő személye

 

A felhasználó adatainak kezeléséért, a kezelés jogszerűségéért felelős a HRP Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1033 Budapest, Huszti út 34., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma.: 01-09-663082, adószám: 11087120-2-44).

Az Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál megtörtént.


11. További kérdések

Az Adatkezelő a fenti Adatvédelmi Szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismerik el és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásukkal kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogát arra, hogy a felhasználók által megadott adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt az Adatkezelő jogosult a felhasználó bármely, az Adatkezelő által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni – legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.

Amennyiben a fenti tájékoztatást követően további kérdései vannak az Adatkezelő általi adatkezeléssel kapcsolatban, úgy kérjük, forduljon hozzánk bizalommal e-mailben az webadmin@hrp.hu e-mail címen vagy levélben a 1033 Budapest, Huszti út 34. szám alatti levelezési címen.


12. Vonatkozó jogszabályok


A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

 

Budapest, 2017. április 13.

Adatvédelmi szabályzat

Updated on 2017-10-16T09:09:08+02:00, by Polonyi Mariann.